โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 24
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.31 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 5 3 5 5 6 82
ร้อยละ 4.72 % 2.83 % 4.72 % 4.72 % 5.66 % 77.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 2 0 5 3 0 30
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 12.50 % 7.50 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 9 3 10 8 6 136
ร้อยละ 5.23 % 1.74 % 5.81 % 4.65 % 3.49 % 79.07 %

132 : 7 , 3 , 5 , 5 , 6 , 106...5.30 , 2.27 , 3.79 , 3.79 , 4.55 , 80.30 = 26 : 19.70
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 20.93%

Powered By www.thaieducation.net