โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 8 1 0 0 0 18
ร้อยละ 29.63 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 8 2 3 0 0 93
ร้อยละ 7.55 % 1.89 % 2.83 % 0.00 % 0.00 % 87.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 38
ร้อยละ 2.33 % 2.33 % 6.98 % 0.00 % 0.00 % 88.37 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 17 4 6 0 0 149
ร้อยละ 9.66 % 2.27 % 3.41 % 0.00 % 0.00 % 84.66 %

133 : 16 , 3 , 3 , 0 , 0 , 111...12.03 , 2.26 , 2.26 , 0.00 , 0.00 , 83.46 = 22 : 16.54
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 15.34%

Powered By www.thaieducation.net