โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 11 2 0 0 0 14
ร้อยละ 40.74 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 51.85 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 12 3 4 1 1 85
ร้อยละ 11.32 % 2.83 % 3.77 % 0.94 % 0.94 % 80.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 2 2 4 0 0 35
ร้อยละ 4.65 % 4.65 % 9.30 % 0.00 % 0.00 % 81.40 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 25 7 8 1 1 134
ร้อยละ 14.20 % 3.98 % 4.55 % 0.57 % 0.57 % 76.14 %

133 : 23 , 5 , 4 , 1 , 1 , 99...17.29 , 3.76 , 3.01 , 0.75 , 0.75 , 74.44 = 34 : 25.56
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 23.86%

Powered By www.thaieducation.net