โรงเรียนบ้านหนองฟ้า (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 9
ร้อยละ 0.00 % 9.09 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
27
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 92.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 38 คน
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 34
ร้อยละ 0.00 % 2.63 % 7.89 % 0.00 % 0.00 % 89.47 %

38 : 0 , 1 , 3 , 0 , 0 , 34...0.00 , 2.63 , 7.89 , 0.00 , 0.00 , 89.47 = 4 : 10.53
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 38 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53%

Powered By www.thaieducation.net