โรงเรียนบ้านหนองฟ้า (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 0 2 1 0 0 10
ร้อยละ 0.00 % 15.38 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
31
จำนวน(คน) 0 2 1 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 6.45 % 3.23 % 0.00 % 0.00 % 90.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 44 คน
จำนวน(คน) 0 4 2 0 0 38
ร้อยละ 0.00 % 9.09 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 86.36 %

44 : 0 , 4 , 2 , 0 , 0 , 38...0.00 , 9.09 , 4.55 , 0.00 , 0.00 , 86.36 = 6 : 13.64
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 44 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64%

Powered By www.thaieducation.net