โรงเรียนบ้านคำแดง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
3
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 1
ร้อยละ 33.33 % 0.00 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
13
จำนวน(คน) 2 6 3 0 0 2
ร้อยละ 15.38 % 46.15 % 23.08 % 0.00 % 0.00 % 15.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 16 คน
จำนวน(คน) 3 6 4 0 0 3
ร้อยละ 18.75 % 37.50 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 18.75 %

16 : 3 , 6 , 4 , 0 , 0 , 3...18.75 , 37.50 , 25.00 , 0.00 , 0.00 , 18.75 = 13 : 81.25
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 16 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25%

Powered By www.thaieducation.net