โรงเรียนบ้านคำแดง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
3
จำนวน(คน) 0 1 1 1 0 0
ร้อยละ 0.00 % 33.33 % 33.33 % 33.33 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
13
จำนวน(คน) 4 6 0 0 3 0
ร้อยละ 30.77 % 46.15 % 0.00 % 0.00 % 23.08 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 16 คน
จำนวน(คน) 4 7 1 1 3 0
ร้อยละ 25.00 % 43.75 % 6.25 % 6.25 % 18.75 % 0.00 %

16 : 4 , 7 , 1 , 1 , 3 , 0...25.00 , 43.75 , 6.25 , 6.25 , 18.75 , 0.00 = 16 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 16 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net