โรงเรียนบ้านคำแดง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
3
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 0
ร้อยละ 66.67 % 0.00 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
14
จำนวน(คน) 7 1 1 5 0 0
ร้อยละ 50.00 % 7.14 % 7.14 % 35.71 % 0.00 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 17 คน
จำนวน(คน) 9 1 2 5 0 0
ร้อยละ 52.94 % 5.88 % 11.76 % 29.41 % 0.00 % 0.00 %

17 : 9 , 1 , 2 , 5 , 0 , 0...52.94 , 5.88 , 11.76 , 29.41 , 0.00 , 0.00 = 17 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 17 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net