โรงเรียนบ้านคำแดง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
3
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 2
ร้อยละ 33.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
11
จำนวน(คน) 0 3 3 4 0 1
ร้อยละ 0.00 % 27.27 % 27.27 % 36.36 % 0.00 % 9.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 14 คน
จำนวน(คน) 1 3 3 4 0 3
ร้อยละ 7.14 % 21.43 % 21.43 % 28.57 % 0.00 % 21.43 %

14 : 1 , 3 , 3 , 4 , 0 , 3...7.14 , 21.43 , 21.43 , 28.57 , 0.00 , 21.43 = 11 : 78.57
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 14 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57%

Powered By www.thaieducation.net