โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 4
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 0 0 0 0 5 34
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 12.82 % 87.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 0 0 0 0 7 33
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 17.50 % 82.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 84 คน
จำนวน(คน) 0 0 1 0 12 71
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.19 % 0.00 % 14.29 % 84.52 %

44 : 0 , 0 , 1 , 0 , 5 , 38...0.00 , 0.00 , 2.27 , 0.00 , 11.36 , 86.36 = 6 : 13.64
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 84 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 15.48%

Powered By www.thaieducation.net