โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 4
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 0 0 7 0 0 40
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.89 % 0.00 % 0.00 % 85.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 0 0 9 0 0 30
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 23.08 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 91 คน
จำนวน(คน) 0 0 17 0 0 74
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 18.68 % 0.00 % 0.00 % 81.32 %

52 : 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 44...0.00 , 0.00 , 15.38 , 0.00 , 0.00 , 84.62 = 8 : 15.38
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 91 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 18.68%

Powered By www.thaieducation.net