โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 1 0 0 1 0 3
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 4 3 7 4 7 22
ร้อยละ 8.51 % 6.38 % 14.89 % 8.51 % 14.89 % 46.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 5 2 7 3 1 21
ร้อยละ 12.82 % 5.13 % 17.95 % 7.69 % 2.56 % 53.85 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 91 คน
จำนวน(คน) 10 5 14 8 8 46
ร้อยละ 10.99 % 5.49 % 15.38 % 8.79 % 8.79 % 50.55 %

52 : 5 , 3 , 7 , 5 , 7 , 25...9.62 , 5.77 , 13.46 , 9.62 , 13.46 , 48.08 = 27 : 51.92
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 91 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 49.45%

Powered By www.thaieducation.net