โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 1 0 0 1 0 3
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 5 4 7 6 7 18
ร้อยละ 10.64 % 8.51 % 14.89 % 12.77 % 14.89 % 38.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 6 3 8 4 2 16
ร้อยละ 15.38 % 7.69 % 20.51 % 10.26 % 5.13 % 41.03 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 91 คน
จำนวน(คน) 12 7 15 11 9 37
ร้อยละ 13.19 % 7.69 % 16.48 % 12.09 % 9.89 % 40.66 %

52 : 6 , 4 , 7 , 7 , 7 , 21...11.54 , 7.69 , 13.46 , 13.46 , 13.46 , 40.38 = 31 : 59.62
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 91 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 59.34%

Powered By www.thaieducation.net