โรงเรียนบ้านส้มกบ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 3 1 2 4 5 5
ร้อยละ 15.00 % 5.00 % 10.00 % 20.00 % 25.00 % 25.00 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 8 1 18 12 20 7
ร้อยละ 12.12 % 1.52 % 27.27 % 18.18 % 30.30 % 10.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 86 คน
จำนวน(คน) 11 2 20 16 25 12
ร้อยละ 12.79 % 2.33 % 23.26 % 18.60 % 29.07 % 13.95 %

86 : 11 , 2 , 20 , 16 , 25 , 12...12.79 , 2.33 , 23.26 , 18.60 , 29.07 , 13.95 = 74 : 86.05
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 86 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 86.05%

Powered By www.thaieducation.net