โรงเรียนบ้านผักแว่น (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 1 1 2 1 1 11
ร้อยละ 5.88 % 5.88 % 11.76 % 5.88 % 5.88 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
29
จำนวน(คน) 1 2 4 1 4 17
ร้อยละ 3.45 % 6.90 % 13.79 % 3.45 % 13.79 % 58.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 46 คน
จำนวน(คน) 2 3 6 2 5 28
ร้อยละ 4.35 % 6.52 % 13.04 % 4.35 % 10.87 % 60.87 %

46 : 2 , 3 , 6 , 2 , 5 , 28...4.35 , 6.52 , 13.04 , 4.35 , 10.87 , 60.87 = 18 : 39.13
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 46 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 39.13%

Powered By www.thaieducation.net