โรงเรียนกระบากวิทยาคาร (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 2 4 0 0 19
ร้อยละ 3.85 % 7.69 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 73.08 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 1 3 10 0 0 109
ร้อยละ 0.81 % 2.44 % 8.13 % 0.00 % 0.00 % 88.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 2 0 13 0 0 47
ร้อยละ 3.23 % 0.00 % 20.97 % 0.00 % 0.00 % 75.81 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 211 คน
จำนวน(คน) 4 5 27 0 0 175
ร้อยละ 1.90 % 2.37 % 12.80 % 0.00 % 0.00 % 82.94 %

149 : 2 , 5 , 14 , 0 , 0 , 128...1.34 , 3.36 , 9.40 , 0.00 , 0.00 , 85.91 = 21 : 14.09
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 211 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 17.06%

Powered By www.thaieducation.net