โรงเรียนกระบากวิทยาคาร (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 22
ร้อยละ 7.41 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 81.48 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 3 5 11 0 0 103
ร้อยละ 2.46 % 4.10 % 9.02 % 0.00 % 0.00 % 84.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 5 1 9 0 0 48
ร้อยละ 7.94 % 1.59 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 76.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 212 คน
จำนวน(คน) 10 6 23 0 0 173
ร้อยละ 4.72 % 2.83 % 10.85 % 0.00 % 0.00 % 81.60 %

149 : 5 , 5 , 14 , 0 , 0 , 125...3.36 , 3.36 , 9.40 , 0.00 , 0.00 , 83.89 = 24 : 16.11
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 212 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 18.40%

Powered By www.thaieducation.net