โรงเรียนกระบากวิทยาคาร (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 35
ร้อยละ 0.00 % 2.56 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 89.74 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 8 2 15 0 0 99
ร้อยละ 6.45 % 1.61 % 12.10 % 0.00 % 0.00 % 79.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 3 1 11 0 0 39
ร้อยละ 5.56 % 1.85 % 20.37 % 0.00 % 0.00 % 72.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 217 คน
จำนวน(คน) 11 4 29 0 0 173
ร้อยละ 5.07 % 1.84 % 13.36 % 0.00 % 0.00 % 79.72 %

163 : 8 , 3 , 18 , 0 , 0 , 134...4.91 , 1.84 , 11.04 , 0.00 , 0.00 , 82.21 = 29 : 17.79
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 217 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 20.28%

Powered By www.thaieducation.net