โรงเรียนบ้านหนองกุง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 24
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 6 12 8 6 3 49
ร้อยละ 7.14 % 14.29 % 9.52 % 7.14 % 3.57 % 58.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 1 3 11 1 1 28
ร้อยละ 2.22 % 6.67 % 24.44 % 2.22 % 2.22 % 62.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 157 คน
จำนวน(คน) 7 15 23 7 4 101
ร้อยละ 4.46 % 9.55 % 14.65 % 4.46 % 2.55 % 64.33 %

112 : 6 , 12 , 12 , 6 , 3 , 73...5.36 , 10.71 , 10.71 , 5.36 , 2.68 , 65.18 = 39 : 34.82
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 35.67%

Powered By www.thaieducation.net