โรงเรียนบ้านหนองกุง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 1 0 1 4 18
ร้อยละ 4.00 % 4.00 % 0.00 % 4.00 % 16.00 % 72.00 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 2 3 3 3 7 65
ร้อยละ 2.41 % 3.61 % 3.61 % 3.61 % 8.43 % 78.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 0 3 2 7 0 33
ร้อยละ 0.00 % 6.67 % 4.44 % 15.56 % 0.00 % 73.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 153 คน
จำนวน(คน) 3 7 5 11 11 116
ร้อยละ 1.96 % 4.58 % 3.27 % 7.19 % 7.19 % 75.82 %

108 : 3 , 4 , 3 , 4 , 11 , 83...2.78 , 3.70 , 2.78 , 3.70 , 10.19 , 76.85 = 25 : 23.15
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 153 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 24.18%

Powered By www.thaieducation.net