โรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคี) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 7
ร้อยละ 27.27 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 3 0 1 1 0 43
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 2.08 % 2.08 % 0.00 % 89.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 59 คน
จำนวน(คน) 6 0 2 1 0 50
ร้อยละ 10.17 % 0.00 % 3.39 % 1.69 % 0.00 % 84.75 %

59 : 6 , 0 , 2 , 1 , 0 , 50...10.17 , 0.00 , 3.39 , 1.69 , 0.00 , 84.75 = 9 : 15.25
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 59 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25%

Powered By www.thaieducation.net