โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 2 1 0 1 1 8
ร้อยละ 15.38 % 7.69 % 0.00 % 7.69 % 7.69 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 5 2 7 12 2 29
ร้อยละ 8.77 % 3.51 % 12.28 % 21.05 % 3.51 % 50.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 0 1 4 10 0 41
ร้อยละ 0.00 % 1.79 % 7.14 % 17.86 % 0.00 % 73.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 7 4 11 23 3 78
ร้อยละ 5.56 % 3.17 % 8.73 % 18.25 % 2.38 % 61.90 %

70 : 7 , 3 , 7 , 13 , 3 , 37...10.00 , 4.29 , 10.00 , 18.57 , 4.29 , 52.86 = 33 : 47.14
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 38.10%

Powered By www.thaieducation.net