โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 2 1 0 1 1 8
ร้อยละ 15.38 % 7.69 % 0.00 % 7.69 % 7.69 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 5 2 7 12 2 28
ร้อยละ 8.93 % 3.57 % 12.50 % 21.43 % 3.57 % 50.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 0 1 4 10 0 41
ร้อยละ 0.00 % 1.79 % 7.14 % 17.86 % 0.00 % 73.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 7 4 11 23 3 77
ร้อยละ 5.60 % 3.20 % 8.80 % 18.40 % 2.40 % 61.60 %

69 : 7 , 3 , 7 , 13 , 3 , 36...10.14 , 4.35 , 10.14 , 18.84 , 4.35 , 52.17 = 33 : 47.83
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 38.40%

Powered By www.thaieducation.net