โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 1 0 1 1 0 9
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 8.33 % 8.33 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 51
ร้อยละ 3.64 % 1.82 % 1.82 % 0.00 % 0.00 % 92.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 1 1 2 1 0 47
ร้อยละ 1.92 % 1.92 % 3.85 % 1.92 % 0.00 % 90.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 119 คน
จำนวน(คน) 4 2 4 2 0 107
ร้อยละ 3.36 % 1.68 % 3.36 % 1.68 % 0.00 % 89.92 %

67 : 3 , 1 , 2 , 1 , 0 , 60...4.48 , 1.49 , 2.99 , 1.49 , 0.00 , 89.55 = 7 : 10.45
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 119 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.08%

Powered By www.thaieducation.net