โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 1 0 1 1 0 9
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 8.33 % 8.33 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 1 1 0 2 0 51
ร้อยละ 1.82 % 1.82 % 0.00 % 3.64 % 0.00 % 92.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 2 0 0 2 0 49
ร้อยละ 3.77 % 0.00 % 0.00 % 3.77 % 0.00 % 92.45 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 120 คน
จำนวน(คน) 4 1 1 5 0 109
ร้อยละ 3.33 % 0.83 % 0.83 % 4.17 % 0.00 % 90.83 %

67 : 2 , 1 , 1 , 3 , 0 , 60...2.99 , 1.49 , 1.49 , 4.48 , 0.00 , 89.55 = 7 : 10.45
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.17%

Powered By www.thaieducation.net