โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 12
ร้อยละ 7.14 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 59
ร้อยละ 0.00 % 1.64 % 1.64 % 0.00 % 0.00 % 96.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 46
ร้อยละ 2.08 % 0.00 % 2.08 % 0.00 % 0.00 % 95.83 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 2 2 2 0 0 117
ร้อยละ 1.63 % 1.63 % 1.63 % 0.00 % 0.00 % 95.12 %

75 : 1 , 2 , 1 , 0 , 0 , 71...1.33 , 2.67 , 1.33 , 0.00 , 0.00 , 94.67 = 4 : 5.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.88%

Powered By www.thaieducation.net