โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 16
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 7 5 15 1 0 50
ร้อยละ 8.97 % 6.41 % 19.23 % 1.28 % 0.00 % 64.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 3 2 6 0 0 23
ร้อยละ 8.82 % 5.88 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 67.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 12 7 21 1 0 89
ร้อยละ 9.23 % 5.38 % 16.15 % 0.77 % 0.00 % 68.46 %

96 : 9 , 5 , 15 , 1 , 0 , 66...9.38 , 5.21 , 15.63 , 1.04 , 0.00 , 68.75 = 30 : 31.25
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 31.54%

Powered By www.thaieducation.net