โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 16
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 7 4 15 1 0 52
ร้อยละ 8.86 % 5.06 % 18.99 % 1.27 % 0.00 % 65.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 2 1 6 0 0 26
ร้อยละ 5.71 % 2.86 % 17.14 % 0.00 % 0.00 % 74.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 11 5 21 1 0 94
ร้อยละ 8.33 % 3.79 % 15.91 % 0.76 % 0.00 % 71.21 %

97 : 9 , 4 , 15 , 1 , 0 , 68...9.28 , 4.12 , 15.46 , 1.03 , 0.00 , 70.10 = 29 : 29.90
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 28.79%

Powered By www.thaieducation.net