โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 4 5 0 3 0 6
ร้อยละ 22.22 % 27.78 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 16 11 9 6 1 36
ร้อยละ 20.25 % 13.92 % 11.39 % 7.59 % 1.27 % 45.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 2 4 3 0 0 26
ร้อยละ 5.71 % 11.43 % 8.57 % 0.00 % 0.00 % 74.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 22 20 12 9 1 68
ร้อยละ 16.67 % 15.15 % 9.09 % 6.82 % 0.76 % 51.52 %

97 : 20 , 16 , 9 , 9 , 1 , 42...20.62 , 16.49 , 9.28 , 9.28 , 1.03 , 43.30 = 55 : 56.70
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 48.48%

Powered By www.thaieducation.net