โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 7 7 3 4 0 3
ร้อยละ 29.17 % 29.17 % 12.50 % 16.67 % 0.00 % 12.50 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 16 10 11 3 1 39
ร้อยละ 20.00 % 12.50 % 13.75 % 3.75 % 1.25 % 48.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 5 4 7 4 0 18
ร้อยละ 13.16 % 10.53 % 18.42 % 10.53 % 0.00 % 47.37 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 28 21 21 11 1 60
ร้อยละ 19.72 % 14.79 % 14.79 % 7.75 % 0.70 % 42.25 %

104 : 23 , 17 , 14 , 7 , 1 , 42...22.12 , 16.35 , 13.46 , 6.73 , 0.96 , 40.38 = 62 : 59.62
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 57.75%

Powered By www.thaieducation.net