โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 8 7 3 4 0 3
ร้อยละ 32.00 % 28.00 % 12.00 % 16.00 % 0.00 % 12.00 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 16 11 11 3 1 38
ร้อยละ 20.00 % 13.75 % 13.75 % 3.75 % 1.25 % 47.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 5 4 7 4 0 18
ร้อยละ 13.16 % 10.53 % 18.42 % 10.53 % 0.00 % 47.37 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 29 22 21 11 1 59
ร้อยละ 20.28 % 15.38 % 14.69 % 7.69 % 0.70 % 41.26 %

105 : 24 , 18 , 14 , 7 , 1 , 41...22.86 , 17.14 , 13.33 , 6.67 , 0.95 , 39.05 = 64 : 60.95
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 58.74%

Powered By www.thaieducation.net