โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 4 1 6 0 0 68
ร้อยละ 5.06 % 1.27 % 7.59 % 0.00 % 0.00 % 86.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 1 3 5 0 0 29
ร้อยละ 2.63 % 7.89 % 13.16 % 0.00 % 0.00 % 76.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 5 4 11 0 0 122
ร้อยละ 3.52 % 2.82 % 7.75 % 0.00 % 0.00 % 85.92 %

104 : 4 , 1 , 6 , 0 , 0 , 93...3.85 , 0.96 , 5.77 , 0.00 , 0.00 , 89.42 = 11 : 10.58
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 14.08%

Powered By www.thaieducation.net