โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 24
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.00 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 15 1 6 0 0 57
ร้อยละ 18.99 % 1.27 % 7.59 % 0.00 % 0.00 % 72.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 1 3 6 0 0 28
ร้อยละ 2.63 % 7.89 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 73.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 17 4 12 0 0 109
ร้อยละ 11.97 % 2.82 % 8.45 % 0.00 % 0.00 % 76.76 %

104 : 16 , 1 , 6 , 0 , 0 , 81...15.38 , 0.96 , 5.77 , 0.00 , 0.00 , 77.88 = 23 : 22.12
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 23.24%

Powered By www.thaieducation.net