โรงเรียนบ้านคูฟ้า (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 0 0 1 2 0 12
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.67 % 13.33 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 0 0 5 1 0 47
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.43 % 1.89 % 0.00 % 88.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 68 คน
จำนวน(คน) 0 0 6 3 0 59
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.82 % 4.41 % 0.00 % 86.76 %

68 : 0 , 0 , 6 , 3 , 0 , 59...0.00 , 0.00 , 8.82 , 4.41 , 0.00 , 86.76 = 9 : 13.24
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 68 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 13.24%

Powered By www.thaieducation.net