โรงเรียนบ้านคูฟ้า (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 0 7 7 0 2 0
ร้อยละ 0.00 % 43.75 % 43.75 % 0.00 % 12.50 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 7 2 13 1 0 29
ร้อยละ 13.46 % 3.85 % 25.00 % 1.92 % 0.00 % 55.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 68 คน
จำนวน(คน) 7 9 20 1 2 29
ร้อยละ 10.29 % 13.24 % 29.41 % 1.47 % 2.94 % 42.65 %

68 : 7 , 9 , 20 , 1 , 2 , 29...10.29 , 13.24 , 29.41 , 1.47 , 2.94 , 42.65 = 39 : 57.35
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 68 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 57.35%

Powered By www.thaieducation.net