โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 2 3 1 0 17
ร้อยละ 8.00 % 8.00 % 12.00 % 4.00 % 0.00 % 68.00 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 3 5 6 2 1 76
ร้อยละ 3.23 % 5.38 % 6.45 % 2.15 % 1.08 % 81.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 118 คน
จำนวน(คน) 5 7 9 3 1 93
ร้อยละ 4.24 % 5.93 % 7.63 % 2.54 % 0.85 % 78.81 %

118 : 5 , 7 , 9 , 3 , 1 , 93...4.24 , 5.93 , 7.63 , 2.54 , 0.85 , 78.81 = 25 : 21.19
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 118 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 21.19%

Powered By www.thaieducation.net