โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 20
ร้อยละ 8.00 % 0.00 % 12.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 10 4 13 3 0 64
ร้อยละ 10.64 % 4.26 % 13.83 % 3.19 % 0.00 % 68.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 119 คน
จำนวน(คน) 12 4 16 3 0 84
ร้อยละ 10.08 % 3.36 % 13.45 % 2.52 % 0.00 % 70.59 %

119 : 12 , 4 , 16 , 3 , 0 , 84...10.08 , 3.36 , 13.45 , 2.52 , 0.00 , 70.59 = 35 : 29.41
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 119 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41%

Powered By www.thaieducation.net