โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 0 2 0 2 20
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 8.00 % 0.00 % 8.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 10 4 13 3 0 66
ร้อยละ 10.42 % 4.17 % 13.54 % 3.13 % 0.00 % 68.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 11 4 15 3 2 86
ร้อยละ 9.09 % 3.31 % 12.40 % 2.48 % 1.65 % 71.07 %

121 : 11 , 4 , 15 , 3 , 2 , 86...9.09 , 3.31 , 12.40 , 2.48 , 1.65 , 71.07 = 35 : 28.93
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 28.93%

Powered By www.thaieducation.net