โรงเรียนอนุบาลชื่นชม (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 2 3 2 0 0 33
ร้อยละ 5.00 % 7.50 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 82.50 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 6 2 19 1 0 114
ร้อยละ 4.23 % 1.41 % 13.38 % 0.70 % 0.00 % 80.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 8 5 21 1 0 147
ร้อยละ 4.40 % 2.75 % 11.54 % 0.55 % 0.00 % 80.77 %

182 : 8 , 5 , 21 , 1 , 0 , 147...4.40 , 2.75 , 11.54 , 0.55 , 0.00 , 80.77 = 35 : 19.23
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23%

Powered By www.thaieducation.net