โรงเรียนอนุบาลชื่นชม (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 7 6 1 1 0 25
ร้อยละ 17.50 % 15.00 % 2.50 % 2.50 % 0.00 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 25 4 14 0 0 94
ร้อยละ 18.25 % 2.92 % 10.22 % 0.00 % 0.00 % 68.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 32 10 15 1 0 119
ร้อยละ 18.08 % 5.65 % 8.47 % 0.56 % 0.00 % 67.23 %

177 : 32 , 10 , 15 , 1 , 0 , 119...18.08 , 5.65 , 8.47 , 0.56 , 0.00 , 67.23 = 58 : 32.77
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 32.77%

Powered By www.thaieducation.net