โรงเรียนอนุบาลชื่นชม (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 5 2 2 2 0 41
ร้อยละ 9.62 % 3.85 % 3.85 % 3.85 % 0.00 % 78.85 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 12 0 6 0 1 118
ร้อยละ 8.76 % 0.00 % 4.38 % 0.00 % 0.73 % 86.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 17 2 8 2 1 159
ร้อยละ 8.99 % 1.06 % 4.23 % 1.06 % 0.53 % 84.13 %

189 : 17 , 2 , 8 , 2 , 1 , 159...8.99 , 1.06 , 4.23 , 1.06 , 0.53 , 84.13 = 30 : 15.87
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.87%

Powered By www.thaieducation.net