โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 0 0 0 3 0 13
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 18.75 % 0.00 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 4 0 2 1 0 40
ร้อยละ 8.51 % 0.00 % 4.26 % 2.13 % 0.00 % 85.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 63 คน
จำนวน(คน) 4 0 2 4 0 53
ร้อยละ 6.35 % 0.00 % 3.17 % 6.35 % 0.00 % 84.13 %

63 : 4 , 0 , 2 , 4 , 0 , 53...6.35 , 0.00 , 3.17 , 6.35 , 0.00 , 84.13 = 10 : 15.87
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 63 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15.87%

Powered By www.thaieducation.net