โรงเรียนบ้านสวนปอ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 2 1 4 0 6 0
ร้อยละ 15.38 % 7.69 % 30.77 % 0.00 % 46.15 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
44
จำนวน(คน) 8 5 16 5 10 0
ร้อยละ 18.18 % 11.36 % 36.36 % 11.36 % 22.73 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
13
จำนวน(คน) 1 0 6 1 5 0
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 46.15 % 7.69 % 38.46 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 70 คน
จำนวน(คน) 11 6 26 6 21 0
ร้อยละ 15.71 % 8.57 % 37.14 % 8.57 % 30.00 % 0.00 %

57 : 10 , 6 , 20 , 5 , 16 , 0...17.54 , 10.53 , 35.09 , 8.77 , 28.07 , 0.00 = 57 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 70 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net