โรงเรียนบ้านสวนปอ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 2 1 3 4 2 0
ร้อยละ 16.67 % 8.33 % 25.00 % 33.33 % 16.67 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
43
จำนวน(คน) 9 6 8 10 10 0
ร้อยละ 20.93 % 13.95 % 18.60 % 23.26 % 23.26 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
12
จำนวน(คน) 2 2 6 1 1 0
ร้อยละ 16.67 % 16.67 % 50.00 % 8.33 % 8.33 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 67 คน
จำนวน(คน) 13 9 17 15 13 0
ร้อยละ 19.40 % 13.43 % 25.37 % 22.39 % 19.40 % 0.00 %

55 : 11 , 7 , 11 , 14 , 12 , 0...20.00 , 12.73 , 20.00 , 25.45 , 21.82 , 0.00 = 55 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 67 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net