โรงเรียนบ้านสวนปอ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 2 1 3 4 2 0
ร้อยละ 16.67 % 8.33 % 25.00 % 33.33 % 16.67 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
45
จำนวน(คน) 11 6 8 10 10 0
ร้อยละ 24.44 % 13.33 % 17.78 % 22.22 % 22.22 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
12
จำนวน(คน) 2 2 6 1 1 0
ร้อยละ 16.67 % 16.67 % 50.00 % 8.33 % 8.33 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 69 คน
จำนวน(คน) 15 9 17 15 13 0
ร้อยละ 21.74 % 13.04 % 24.64 % 21.74 % 18.84 % 0.00 %

57 : 13 , 7 , 11 , 14 , 12 , 0...22.81 , 12.28 , 19.30 , 24.56 , 21.05 , 0.00 = 57 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 69 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net