โรงเรียนบ้านสวนปอ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 2 4 3 3 0 0
ร้อยละ 16.67 % 33.33 % 25.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
43
จำนวน(คน) 8 10 10 5 10 0
ร้อยละ 18.60 % 23.26 % 23.26 % 11.63 % 23.26 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
11
จำนวน(คน) 0 3 5 1 2 0
ร้อยละ 0.00 % 27.27 % 45.45 % 9.09 % 18.18 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 66 คน
จำนวน(คน) 10 17 18 9 12 0
ร้อยละ 15.15 % 25.76 % 27.27 % 13.64 % 18.18 % 0.00 %

55 : 10 , 14 , 13 , 8 , 10 , 0...18.18 , 25.45 , 23.64 , 14.55 , 18.18 , 0.00 = 55 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 66 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net