โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 14
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 22.22 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 1 0 7 0 0 61
ร้อยละ 1.45 % 0.00 % 10.14 % 0.00 % 0.00 % 88.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.79 % 0.00 % 0.00 % 86.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 116 คน
จำนวน(คน) 1 0 15 0 0 100
ร้อยละ 0.86 % 0.00 % 12.93 % 0.00 % 0.00 % 86.21 %

87 : 1 , 0 , 11 , 0 , 0 , 75...1.15 , 0.00 , 12.64 , 0.00 , 0.00 , 86.21 = 12 : 13.79
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 116 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 13.79%

Powered By www.thaieducation.net