โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 14
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 22.22 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 2 0 9 0 0 58
ร้อยละ 2.90 % 0.00 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 84.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 24
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 117 คน
จำนวน(คน) 4 0 17 0 0 96
ร้อยละ 3.42 % 0.00 % 14.53 % 0.00 % 0.00 % 82.05 %

87 : 2 , 0 , 13 , 0 , 0 , 72...2.30 , 0.00 , 14.94 , 0.00 , 0.00 , 82.76 = 15 : 17.24
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 117 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 17.95%

Powered By www.thaieducation.net