โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 15
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 1 0 9 0 0 58
ร้อยละ 1.47 % 0.00 % 13.24 % 0.00 % 0.00 % 85.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 23
ร้อยละ 6.90 % 0.00 % 13.79 % 0.00 % 0.00 % 79.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 115 คน
จำนวน(คน) 3 0 16 0 0 96
ร้อยละ 2.61 % 0.00 % 13.91 % 0.00 % 0.00 % 83.48 %

86 : 1 , 0 , 12 , 0 , 0 , 73...1.16 , 0.00 , 13.95 , 0.00 , 0.00 , 84.88 = 13 : 15.12
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 115 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 16.52%

Powered By www.thaieducation.net