โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 14
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 3 0 3 1 0 61
ร้อยละ 4.41 % 0.00 % 4.41 % 1.47 % 0.00 % 89.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 5 0 0 0 0 24
ร้อยละ 17.24 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 82.76 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 115 คน
จำนวน(คน) 9 0 6 1 0 99
ร้อยละ 7.83 % 0.00 % 5.22 % 0.87 % 0.00 % 86.09 %

86 : 4 , 0 , 6 , 1 , 0 , 75...4.65 , 0.00 , 6.98 , 1.16 , 0.00 , 87.21 = 11 : 12.79
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 115 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 13.91%

Powered By www.thaieducation.net